Algemene Voorwaarden

1. Definities

In deze gebruikersvoorwaarden worden de volgende termen gebruikt:
“Event”: het door een organisatie georganiseerde activiteit;

“Gebruiker”: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de InCrowdz app;

“InCrowdz B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InCrowdz B.V., gevestigd en kantoor houdende te Groningen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 68077521;

“InCrowdz app”: de mobiele applicatie van InCrowdz B.V. waarmee deelnemers aan een event zich registreren en openstellen voor contacten met ander event deelnemers;

“Website”: de website van InCrowdz B.V. (www.incrowdz.nl).

2. Toepasselijkheid

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen van InCrowdz B.V. met een gebruiker. Afwijkingen van deze gebruikersvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. De gebruiker dient alvorens gebruik te kunnen maken van de InCrowdz app in te stemmen met deze gebruikersvoorwaarden. Deze voorwaarden en het privacy statement kunnen door InCrowdz B.V. worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker.

3. Activeren en gebruiken van de InCrowdz app

Op de volgende wijze kan de gebruiker gebruikmaken van de InCrowdz app.
De gebruiker gaat via een vooraf aangewezen URL naar de InCrowdz app en opent deze. Na het invoeren van een door de eventorganisatie beschikbaar gestelde eventcode voltooit de gebruiker de aanmelding door het accepteren van deze gebruikersvoorwaarden inclusief privacy statement via het aanklikken van de knop “ja, ik ga akkoord”. De Nederlandstalige versie van deze gebruikersvoorwaarden zijn nu van toepassing en kunnen worden bekeken. De gebruiker kan vervolgens gebruik maken van de getoonde functionaliteiten.

4. Aansprakelijkheid

InCrowdz B.V. kan niet garanderen dat een verbinding met het WIFI netwerk van de organisatie van het event tot stand komt ofwel niet volledig werkend functioneert. InCrowdz B.V. is slechts verantwoordelijk voor het technisch functioneren van de InCrowdz app, met uitzondering van de beschikbaarheid van de vereiste communicatie netwerken zoals WIFI. InCrowdz B.V. bemiddelt slechts in het bij elkaar brengen van gebruikers. InCrowdz B.V. is niet aansprakelijk voor het misbruik maken van de InCrowdz app door (andere) gebruikers, zoals bijvoorbeeld door het aannemen van een andere identiteit en dergelijke. InCrowdz B.V. is ook niet aansprakelijk voor hetgeen wordt besproken tussen gebruikers en gebruikers gebruiken de InCrowdz app volledig voor eigen rekening en risico. InCrowdz B.V. zal maximale inspanningen verrichten om te zorgen dat de InCrowdz app zonder technische storingen functioneert. Onderhoudswerkzaamheden, ontwikkeling van de InCrowdz app of website of WIFI storingen kunnen de gebruiksmogelijkheden beperken en/of tijdelijk onderbreken, waarbij ook dataverlies kan ontstaan. InCrowdz B.V. kan de beschikbaarheid van de InCrowdz app of het uitblijven van technische storingen of dataverlies niet garanderen.

InCrowdz B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan bij een gebruiker door het uitblijven van beschikbaarheid van de InCrowdz app en/of voor het ontstaan van technische storingen of dataverlies.
InCrowdz B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit en actualiteit van de informatie en/of gegevens die op de InCrowdz app te vinden zijn en/of wordt gepresenteerd. Iedere aansprakelijkheid van schade van gebruiker die ontstaat door het ontlenen van informatie en/of door overige gegevens die op de InCrowdz app worden gepresenteerd, is dan ook uitgesloten. Gebruiker vrijwaart InCrowdz B.V. hierbij voor alle schade en aanspraken van derden die op enigerlei wijze verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de InCrowdz app door gebruiker.

5. Inhoud & gebruik InCrowdz app

De gebruiker gaat akkoord met het feit dat het gebruik van de InCrowdz app voor haar eigen risico is. InCrowdz B.V. geeft geen garantie af over de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van InCrowdz app, of de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van enige informatie, dienst via de InCrowdz app. InCrowdz B.V. garandeert geen volledige beschikbaarheid of veiligheid, en heeft het recht om de dienst (tijdelijk) stil te zetten ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden. Indien de gebruiker inlogt via Facebook en/of LinkedIn dan verklaart de gebruiker zich akkoord met de gebruikersvoorwaarden en privacy verklaringen van deze websites.

6. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de InCrowdz app, auteursrechten, beeld- en woordrechten en dergelijke alsmede de achterliggende gedachten en designs liggen bij InCrowdz B.V. dan wel haar licentienemers.

7. Aansprakelijkheid derden

InCrowdz app maakt gebruik van de functionaliteiten en faciliteiten van derden partijen zoals Facebook en LinkedIn. Indien op de InCrowdz app verwijzingen of hyperlinks voorkomen naar websites van derden, dan is InCrowdz B.V. op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

8. Privacy

InCrowdz B.V. verzamelt persoonsgegevens van een gebruiker wanneer de desbetreffende gebruiker is ingelogd via de InCrowdz app. Gebruiker gaat door aanvaarding van deze gebruikersvoorwaarden akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens door InCrowdz B.V. InCrowdz B.V. gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden zoals omschreven in haar privacy statement.

9. Overige

Mochten afzonderlijke bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden of van de met de gebruiker gesloten overeenkomst geheel of ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de overeenkomst niet. Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met deze gebruikersvoorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.